دکتر صادق مطــهر

تحصیلات: دکتری مهندسی مکانیک
شماره تماس:   53238379-80 (031)
دورنگار: 53245010 (031)
: Email sadegh.motahar@shahreza.ac.ir

دکتری مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک (تبدیل انرژی)، دانشگاه صنعتی اصفهان
کارشناسی، مهندسی مکانیک (حرارت و سیالات)، دانشگاه شیراز

This post is also available in: English