استادیار مهندسی مکانیک

آدرس: دانشگاه دولتی شهرضا، بلوار امام خمینی (ره)، کدپستی 8614956841
031-53238380 
sadegh.motahar@shahreza.ac.ir 

اطلاعیه ها

Copyright © 2012-2016 shahreza.ac.ir all rights reserved